Søg
Søg
Close this search box.
Søg
Søg
Close this search box.

Vedtægter

Foto: Camilla A. Kjærulff

Hjemsted

§1. Navn og Hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Soransk Samfund
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune

Formål

§2

Samfundets formål er at bevare og udvikle sammenholdet mellem dets medlemmer, samt at vække og vedligeholde interesse – også hos almenheden – for soranske forhold. Dette søges bl.a. opnået ved;

  • at udbrede kendskabet til Sorø Akademis Skole, Stiftelsen Sorø Akademi, Soranernes Hus inkl. Boligfonden og Sorø
  • at yde trængende kammerater støtte, herunder rentefri lån eller gaver af de dertil bestemte fonds,
  • at udgive regelmæssig information Om Soransk Samfunds virksomhed og
  • at afholde sammenkomster, hvortil bestyrelsen kan give ikke-medlemmer adgang.

Medlemmer

§3

Medlem af Soransk Samfund kan enhver blive, der har været elev på Sorø Akademis Skole eller ved embedsforhold er eller har været knyttet til Skolen eller stiftelsen Sorø Akademi. Alle elever opfordres i afgangsåret til at blive medlemmer.

Undtagelsesvis kan bestyrelsen som medlemmer optage personer, der ikke opfylder disse betingelser, når særlige forhold gør sig gældende.

Bestyrelsen kan nægte en person optagelse eller udelukke et medlem fra medlemskab. Spørgsmålet skal dog forelægges næste generalforsamling til godkendelse.

Bestyrelsen kan slette medlemmer, der er i kontingentrestance for mere end 1 år.

Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer.

Bestyrelsen kan tildele særlige hædersbevisninger.

Medlemskontingent

§4

Bestyrelsens forslag til medlemskontingent forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Mod indbetaling én gang for alle af et af generalforsamlingen fastsat kontingent bliver man livsvarigt medlem.

Bestyrelsen er berettiget til undtagelsesvis at fritage enkelte medlemmer for at betale kontingent i et bestemt tidsrum eller for bestandigt samt til at eftergive skyldige medlemskontingenter.

Af kontingentindtægten kan bestyrelsen hvert år overføre midler til konsolidering af Soransk samfunds fonde og legater.

Generalforsamlinger

§5

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år den 1. torsdag i april måned, medmindre dette er en helligdag. I så fald afholdes generalforsamlingen den anden torsdag i april måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med mindst 14 dages varsel i Soransk samfunds medlemsblad Soranerbladet med angivelse af dagsorden og/ eller ved offentliggørelse på Soransk Samfunds hjemmeside og orientering herom på nyhedsbrevene på hjemmesiden.

Forslag fra medlemmer må for at blive behandlet være indleveret skriftligt til bestyrelsen inden den 1. marts og offentliggøres på soransk samfunds hjemmeside senest den 15. marts.

Alle afstemninger sker ved personligt fremmøde, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvor ikke andet er bestemt i vedtægterne, afgøres alle afstemninger ved simpelt flertal.

Ved personvalg, hvor der er flere kandidater end poster, skal der være skriftlig afsteming. Afstemningen afgøres ved simpelt flertal.

§6

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter: 

Valg af dirigent 
Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år 
Forelæggelse af den reviderede årsberetning for Soransk samfund til godkendelse samt for de legater og fonde hvor det i vedtægterne for disse foreskrives at der skal ske godkendelse på generalforsamlingen i Soransk Samfund.
Behandling af indkomne forslag
Orientering om bestyrelsens arbejdsbudget.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor 
Eventuelt

§7

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes ved bekendtgørelse og meddelelse på samme måde som en ordinær generalforsamling, kan finde sted efter bestyrelsens eller en generalforsamlings beslutning eller efter skriftlig forlangende af mindst 50 medlemmer med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. En generalforsamling, der således er begæret indkaldt, skal afholdes inden 2 mdr. efter, at formanden har modtaget begæringen.

§8

Generalforsamlingen, der er Samfundets øverste myndighed, ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dog skal der på begæring af mindst 10 tilstedeværende medlemmer foretages skriftlig afstemning. Der udfærdiges et referat af generalforsamlingen, hvis rigtighed bekræftes ved dirigentens underskrivelse af referatet.

Bestyrelsen

§9

Samfundet ledes af en bestyrelse på indtil 18 medlemmer, valgt for 2 år med forskudte valgperioder, idet det tilstræbes at halvdelen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

2 medlemmer skal så vidt muligt være udgået fra skolen inden for de sidste 8 år, og Samfundets lokalafdelinger har hver sin repræsentant, indstillet af afdelingerne til godkendelse på generalforsamlingen.

Afgår medlemmer af bestyrelsen i løbet af valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig selv, indtil der senest på næste ordinære generalforsamling vælges stedfortrædere for den resterende del af vedkommendes valgperiode.

§10

Efter hver ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med Formand, Næstformand m.m.

Soransk Samfund tegnes af Formanden eller Næstformanden sammen med et medlem af bestyrelsen.

Soransk Samfund hæfter alene med sin formue og intet medlem hæfter for Soransk Samfunds forpligtelser.

Udover bestyrelsesmedlemmer kan skolens Rektor, Soranerbladets redaktører og andre inviteres til at deltage i bestyrelsens møder.

For at der skal kunne træffes en gyldig beslutning, må mindst halvdelen af bestyrelsen være til stede. Ved stemmelighed er Formandens stemme afgørende.

§11

Bestyrelsen er ulønnet, men er berettiget til, at antage lønnet medhjælp, hvis den skønner det nødvendigt.

Regnskab og Revision

§12

Samfundets regnskabsår er kalenderåret.

§13

På hvert års ordinære generalforsamling vælges en statsautoriseret revisor eller registreret revisor til at revidere Samfundets regnskaber og konstatere beholdningernes tilstedeværelse samt i årets løb føre tilsyn med regnskabsførelsen.

§14

Årsrapporten offentliggøres på Soransk Samfunds hjemmeside og/eller i medlemsbladet inden 15. marts.

Vedtægtsændringer

§15

Soransk Samfunds vedtægter kan kun ændres på en ordinær generalforsamling hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen for den ordinære generalforsamling og forslaget være offentliggjort på Soransk Samfunds hjemmeside senest den 15. marts.

Lokalafdelinger af Soransk Samfund

§16

I årene 1938 og 39 oprettedes der afdelinger af Soransk Samfund i Århus og Odense. Disse afdelinger er underkastet Samfundets vedtægter, og dettes generalforsamling er øverste myndighed for afdelingerne.

I disse afdelinger kan optages medlemmer af Soransk Samfund, som bor henholdsvis i Jylland og på Fyn, og nye medlemmer kan optages, når de opfylder betingelserne i Samfundets vedtægter § 2. Nye medlemmer i afdelingerne bliver automatisk tillige medlemmer af Soransk Samfund med de deraf følgende rettigheder og forpligtelser.

Afdelingernes formål er at bevare og udvikle sammenholdet mellem medlemmerne ved at afholde sammenkomster i Jylland og på Fyn og at bistå bestyrelsen for Soransk Samfund i dens arbejde.
Hver af afdelingerne styres af en ledelse på tre medlemmer, som vælges af afdelingerne, og som er ansvarlige over for Soransk Samfunds bestyrelse. Et medlem af hver ledelse bliver medlem af Soransk Samfunds bestyrelse i henhold til Samfundets vedtægter § 9.

Tilsvarende kan lokalafdelinger oprettes i andre områder efter samme retningslinier.

En afdeling kan ophæves, såfremt dens medlemmer bliver enige herom, og skal ophæves, såfremt dens medlemstal går ned til 20. I tilfælde af ophævelse fortsætter medlemmerne som almindelige medlemmer af Soransk Samfund, og afdelingens likvide midler tilfalder Samfundet.

Samfundets opløsning

§17

Forslag til opløsning af Samfundet kan kun vedtages, når 1/4 af Samfundets medlemmer personligt deltager i afstemningen på en generalforsamling og mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Skulle ikke det foreskrevne antal medlemmer have deltaget i afstemningen, men har dog 2/3 af de afgivne stemmer været for forslaget, indkaldes der snarest muligt med 14 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken gyldig beslutning skal kunne vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de stemmeafgivende medlemmer.

De i denne paragraf omhandlede forslag skal tillige indeholde forslag om afvikling af Samfundets økonomiske forhold og anvendelse af dets formue.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 1. juni 2017.