• Soransk Samfund
  • Referater
  • Referat fra Soransk Samfunds ordinære generalforsamling 2018

Referat fra Soransk Samfunds ordinære generalforsamling 2018

Afholdt torsdag den 5. april 2018 kl. 18.00 i Soranernes Hus, Hauerslevsalen, Solvej 1, 2000 Frederiksberg.

Referent: Jonas Gredal (S93)

a. Valg af dirigent: valgt blev Tage Lysgaard.

Dirigenten takkede for tilliden og bad om respekt for forskellige synspunkter under eventuelle debatter.
Dirigenten konstaterede, at der er sendt en forkert dagsorden ud i Bladet og Hjemmesiden. Punkt c og punkt e havde få små forskelligheder i forhold til vedtægterne. Dirigenten mente dog, at disse små nuancer ikke gjorde indkaldelsen ulovlig. Der var ikke indvendinger.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

b. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.

Beretningen er vedlagt i sin helhed. 
Det har været et godt år. Formanden takkede bestyrelsen for det store arbejde, der udføres i bestyrelsen. Formanden fortalte, at bestyrelsen bl.a. arbejder for at få udvidet mødelokalet i Soranernes Hus.
Spørgsmål fra salen: Arbejder bestyrelsen på at gøre Bladet rent digitalt? Formanden for Samfundet svarede: ikke pt!
Til Boligfonden: Vil et nyt kollegie blive bygget som nyt eller lavet i en eksisterende bygning? Formanden for Boligfonden svarede: konkret ses på et eksisterende byggeri.
Vil Soranerarkivets hjemmeside blive genåbnet? Den nye arkivar svarede: Der vil nok komme én ny hjemmeside!
Beretningen blev herefter taget til efterretning af forsamlingen.

c. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for Soransk Samfund og dets aktiviteter, samt for de legater og fonde, som det foreskrives i vedtægterne for disse. 

Per Flormann redegjorde for regnskabet. 
Regnskabet og regnskab for Scherfig Jensens legat blev godkendt.

d. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

e. Orientering om bestyrelsens arbejdsbudget.

Formanden redegjorde for at budgettet skal bruges på aktiviteter til gavn for medlemmerne. Se budget andetsteds. Per Flormann redegjorde for budgettet. Der foreslås uændret kontingent. 
Budgetforslaget blev taget til efterretning.

f. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår: 
Bjørn Fabricius (S04)
Christian Eugen-Olsen (R58)
Mogens Skovgaard (S65)
Lars Lemonius (S86)
Kristine Ida Øhlenschlæger (S05)
Per Florman (S64)
Christian W. Egemose (S85)
Erik Nielsen (S60)
Jonas Gredal (S93)

Bjørn Fabricius ønskede ikke genvalg. Alle andre indstilledes af bestyrelsen til genvalg.
Jesper Hertz (S12) og Erik Rosenkjær (S12) indstilledes af bestyrelsen til valg. Disse blev valgt med applaus.
De nuværende medlemmer som var på valg blev alle genvalgt.

g. Valg af revisor.

Bestyrelsen forslog genvalg og dette blev vedtaget.

h. Eventuelt.

Formanden takkede dirigenten og takkede bestyrelsen for et fremragende år og takkede deltagerne på generalforsamlingen for god ro og gode indlæg.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling 2018 foto Anders ScharlingFoto: Anders Scharling (S81)

Udskriv E-mail

Copyright © 2018 Soransk Samfund