Årsberetning for året 2016

Sammenskrivning af beretninger til Soransk samfunds generalforsamling 6. april 2017.

 

Bestyrelsesmøder

Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder i år. Referater kan læses på hjemmesiden.

Årsfest

Samfundets 2016 årsfest blev fejret den 16. Oktober, men havde været under planlægning lagt forinden, hvilket også afspejlede sig i aftenens store succes.
Traditionen tro samles alle deltagere i Klosterkirken, hvor Uptown Jazzband leverede et storartede repertoire med vores egen Formand på klaveret. Højdepunktet var måske da bandets sangerinde og Bertel Haarder sang en kort duet sammen.
Marskaller stod derefter for en flot velkomst til middag i Hovedbygningen som var pyntet op i anledningen. Ridehustæveren blev uddelt til Freddy Wæver (R51) og årets ærestaler var historikeren Sebastian Olden-Jørgensen, som er lektor på Saxo-instituttet. Årets student Lea O'Reilly Wagner Hansen (S16) holdt også en interessant tale.
Efter middagen blev der danset lancier akkompagneret af Zederkopffs orkester og som afslutning på aftenen kunne alle gæster nyde et storslået fyrværkeri ud over søen. Alt i alt et brag af en fest!
Lars Lemonius (S86)

Jubilardagen 

Jubilardagen er en af Samfundets vigtigste årlige begivenheder. Den arrangeres af Akademiet som er vært i skolens smukke omgivelser.
I 2016 var der 183 gammelsoraner fremmødt den 18. juni for henholdsvis at fejre deres 25 til 70 års jubilæum. Dagen bestod af et arrangement i kirken med taler og sang, og ikke mindst uddelingen af det meget generøse Ejlersens mindelegat, efterfulgt af reception is Festsalen og rundtur på skolen.
Der var et par 'sidste' ved denne dag som vi kommer til at savne i fremtiden. Knud Vad (S55) spillede måske for mange gammelsoranere for sidste gang på orglet og det var måske også Lektor Per Højlund, som har haft ansvaret for dagen i mange år, sidste arrangement!
Modsat var det første gang mange gammelsoranere fik muligheden for a høre Rektor Kristian Jacobsen tale, der jo kun er et par år inde i jobbet. Alt i alt en fantastisk sommerdag hvor også vejrguderne kom til hjælp med det mest pragtfulde solskin.
Lars Lemonius (S86)

Soranerfrokoster - Valborgaften

Vi havde 10 frokoster og Valborgaften i Hauerslevsalen i 2016 med 464 personer.
Vi havde mange interessante talere plus mange indlæg af Formanden og andre medlemmer.
Det glædede os at Rektor Kristian Jacobsen talte ved Julefrokosten.
Frokosten koster stadigvæk kr.100.- dog kr.150.- for Julefrokosten, men for juniorer kun halv pris.
Det dækker en kvalitetsfrokost med drikkevarer ad libitum. Denne pris vil holde et godt stykke ud
I fremtiden baseret på et solidt akkumuleret overskud reserveret af bestyrelsen for disse arrangementer.
Denne pris er kun mulig på grund af frivillig arbejdskraft, lokaler og fornuftige indkøb.

Hovmesterholdet består af følgende:
Hovmester Andreas Christiani (R57)
Vicehovmester Henrik Lund (S64)
Æresmedlem Karl Aage Gemal (S51)
Anders Holmegaard(S69)
Jens Holmsgaard (S61)
Lasse Peitersen(R54)
Æresmedlemmer Arne Krog (S46) og
Henning Molin (S46)

Endvidere har Hovmester Emeritus og Ridehustæver Børge Vendelbo Andersen(R54) og Lars Herborg(S53) lavet varme retter.
Det var med stor sorg at vores udmærkede Vicehovmester Freddy Wæver igenmmen mange år døde i februar.
Det glæder dog os at Henrik Lund(S64) har overtaget posten som Vicehovmester og i marts i år lavede Henrik Lund en meget vellykket lun ret med store rødspættefiletter.
Endvidere er Jens Holmsgaard(S61) blevet medlem af Hovmesterholdet fra februar.
Hovmester Andreas Christiani (R57)

Bekransningen af Holberg den 3 december 2016

Holberg fyldte på dagen 332 år og der mødte knapt en snes gammelsoranere op med følge for at bekranse vor gamle velgører.
Teatret havde i forvejen hængt en krans om halsen, så vi nøjedes som sædvanligt med at hænge vor krans om hans venstre hånd.
Klatring på statuen er ikke nogen helt enkelt sag, men gudskelov havde Soranernes Hus sendt en af beboerne, Ingrid Thorseth, der både kom med kransen og klatrede op og fik den fastgjort forsvarligt.
Formanden talte smukt om vor helt og udbragte et soranerleve som afslutning på bekransningen.
Derefter besøgte vi teatret med en grundig rundvisning, hvor dog vor formand kunne supplere med inside information. Således beretningen om, hvorledes elevatoren til de royale rum engang satte sig fast med dronning Ingrid, prinsesse Benedikte og en hofdame, og måtte bistås af kong Konstantin og vor formand, dog i sin anden egenskab dengang.
Vi forlod teatret ved 2 tiden og mødte ved udgangen en af de trofaste kæmper, Janus Krarup, der havde taget fejl af mødetidspunktet og således var gået glip af hele begivenheden.
Lars Herborg (S53)


Soranerbladet/hjemmesiden

Bladet
Redaktionen vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange engagerede medlemmer i Soransk Samfund, der bidrager med indlæg fra de mange aktiviteter i samfundet.
Redaktionen forfølger en række temaer, der veksler hen over tid, f.eks. historier og fortællinger fra udenlandssoranere, og søger også at reflektere, hvad der rør sig i samfundet set med soranske øjne.
Økonomi
Bladet har et budget på ca. 180.000 kr. årligt
Bladet udkommer 4 gange om året og den største udgift er til forsendelse.
Redaktionen yderligere udvidet
Redaktioner er styrket yderligere, idet udover Henrik Levinsen (lay out og nyhedsbrev samt hjemmeside) og Christian Eifer (redaktør) , Lars Lemonius (kommunikation) fra bestyrelsen og Christina Roed Jensen (S10) (journalist), samt Nikolai Stock (S13) (journalistelev) er journalist Agnes Galster (S12) tilgået redaktionen. Endelig er tidligere lektor Steen Jensen tilgået som korrekturlæser.
Udover at reflektere de mange soranske aktiviteter, på de tre platforme, blad, nyhedsbrev og hjemmeside, arbejder vi med nogle faste rubrikker, der skal være med til at skabe en bredere interesse:
• Soranske traditioner
• Interview med soraner m.fl.
• Nyt fra skolen herunder billeder fra Sorø
• Debatside/brevkasse
• Mit studieforløb
• Mit legat, hvad det blev brugt til
• Jubilaren om sit liv
Porto og tryk
Bladet, der trykkes på Lito Tryk, udsendes som vanligt via firmaet Porto Partner som erhvervspost i neutrale kuverter.
Persondataloven
På baggrund af indsigelse fra medlem, der ikke ønsker, at der er oplysning af adresse under runde fødselsdage i bladet, har redaktionen besluttet at suspendere runde fødselsdage indtil der er afklaret en procedure i overensstemmelse med persondataloven, der kræver udtrykkelig samtykke fra person om at videregive oplysninger.
Henrik Levinsen tjekker op herpå i relation til procedure for tilmelding af nye medlemmer via hjemmesiden.
Distributionstilskud fra Bladpuljen i 2017: Kr. 6.619,20
Den helt store nyhed: E-Soraneren er nu blevet til virkelighed således, at medlemmer, ud over bladet, også kan få adgang til den digitale E-Soraneren på hjemmesiden gennem log ind funktion. Dette kan også give mulighed for nye medlemmer, der kun ønsker den billigere digitale version, forudsat godkendelse heraf. Samtidig vil det blive muligt gennem søgefunktion at få indeks over artikler frem samt søge på artikler, ligesom det bliver begyndelsen på et nyt arkiv.
Hilsen til medlemmer
Endelig ser redaktionen frem til et nyt år med et stort engagement af samfundets medlemmer, der afspejles i Soranerblad, nyhedsbrev og hjemmeside.
Christian Eifer (S61), Chefredaktør

Soransk Samfunds hjemmeside

For konstant at styrke vores kommunikation i Soransk Samfund Soransk Samfunds, er hjemmesiden en vigtig del vores nuværende kommunikations strategi, som fokuserer på at tiltrække flere medlemmer og komme i kontakt med endnu flere yngre mulige kommende medlemmer. Hjemmeside har det seneste år været under Henrik Levinsen (S79) kyndige hænder. Henrik har arbejdet med at give hjemmesiden et løft og har bygget flere nye funktioner på hjemmesiden der blandet andet skal hjælpe bestyrelsen og andre Gammelsoranere med at håndtere præsentation, tilmelding og betaling af arrangementer i Soransk Samfund regi.
Vi har i det forløbende år også arbejdet med at få lagt legatansøgningsskemaet på hjemmesiden.
Næste fokus bliver at forsøge at lægge Soranerbladet på hjemmesiden.
Det er pt 565 registrerede brugere på hjemmesiden. En tredjedel af disse er gammelsoranere som ikke er medlemmer.
Bjørn Fabricius (S04)

Kommunikation

Samfundet har fortsat den store udfordring at vi dækker over en medlemsskare der strækker sig over flere generationer. Samtidig er vores adgang til personoplysninger omkring de nye årgange af gammelsoranere forsvundet grundet persondatalovgivningen. Men vi har fortsat en meget stor interesse for Samfundet blandt ALLE gammelsoranere - både blandt medlemmer og ikke medlemmer.

En ret lille del af Samfundets medlemmer deltager 'aktivt' i vores nuværende aktiviteter (10-20%), og hovedparten 'ser' fortsat Samfundet gennem vores blad og nu delvist også hjemmeside og nyhedsbrev. Post er ikke længere en bæredygtig kommunikations løsning hvorfor vi er tvunget til at migrere til e-mail og internet. I mellemtiden er det vigtigt at prioriterer Soranerbladet højt - som vi ved er det eneste medie som når alle vores medlemmer.
Vores medlemstal er rimelig stabil på en 'core' på omkring 1.500-1.700. For at den skal stige skal vores aktiviteter tilpasses og vores kommunikation målrettes. Vi kan rekrutterer nye medlemmer blandt den store skare af gammelsoranere, men kun ved at tilbyde dem noget de ønsker og så sørge for at de har den relevante information. Det er måske Bestyrelsens vigtigste arbejde.
Lars Lemonius (S86)

Boligfonden

Driften af kollegiet har i 2016 været tilfredsstillende uden de store problemer.
Bortset fra den tomgang på 14. dage, ændringerne i lejeloven havde bevirket første gang en lejlighed blev udlejet efter den nye lejekontrakt, havde kollegiet været fuldt udlejet hele året, og der er godt 50 på ventelisten.
Mod forventning har Frederiksberg Kommune endnu ikke foreslået en flygtning der skulle studere her i landet som beboer. Arbejdet er nu overgået til en anden afdeling, der har lovet at komme med et forslag til Eforen.
Medens udskiftningen af vand og varmemålere blev gennemført uden problemer og med en betydelig nedsættelse af driftsudgifterne, har det vist sig, at IT udskiftningen
ikke har løst alle problemerne. leverandøren arbejder stadig på at løse de sidste problemer.
Trappe renoveringen med ny belægning og nyt gulv i Hauerslevsalen vil først ske i 2017.
I foråret 2016 afgik enken efter Ove Sevel ved døden, og da Ove havde testamenteret sin halvdel af fællesboet til fonden, forventer vi at modtage mellem 8 og 9 mio. kroner i efteråret 2017. Bestyrelsen har nedsat et udvalg, ledet af Knud Pontoppidan, der skal komme med forslag til den store arvs anvendelse herunder nye kollegier.
Boligfonden har vedtaget at yde boligstøtte til studerende gamle-soranere i udlandet. Efter aftale med Soransk Samfund uddeles midlerne via Hans Henrik Scherfig-Jensens Fond. Der er for 2017 afsat en ramme på kr. 200.000,00. Uddelingen er bekendtgjort på Fondens hjemmeside.
I forbindelse med årsskiftet fratrådte Lars Langkjær på grund af manglende tid som sekretær, og indtil den nye sekretær Mogens Vinther (S65) kan tiltræde i løbet af foråret, vikariere sekretær emeritus Morten Pontoppidan.
Statsaut. revisor Søren Dalsgaard fratrådte også, og i hans sted er PWC .tiltrådt som ny revisor.
Endelig fratrådte Elsebeth Buhl Jørgensen som lærerudpeget bestyrelsesmedlem ved årsskiftet, og i hendes sted er Svend Jørgen Lyngberg-Larsen udpeget.
Knud Thybo meddelt, at han i løbet af 2017 agter at stoppe som Efor, og tidligere lærer Jon Villadsen har lovet at overtage Posten.
Finn J. Poulsen (S61), Formand

Legater

Soransk Samfund råder ved udgangen af 2016 over 6 legater, i kronologisk rækkefølge
Soransk Samfunds Understøttelsesfond, Soransk Samfunds 100 Års Jubilæumslegat, Aage Krarup Linds Legat, Soransk Samfunds Legat for Gammelsoranere og Deres Efterladte, Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindelegat, og Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat.
Det har imidlertid været klart længe, at de mindste legater ikke kunne klare sig, dels fordi de samlede omkostninger var forholdsvis store i forhold til afkastet, dels fordi der ved de nye skatteregler ikke kunne opnås de skattebegunstigelser, der gælder for almennyttige fonde med en grundkapital på over 1 mio. kr.
En detalje, men trods det f. eks. af betydning for muligheden for henlæggelser til senere udbetalinger.
Civilstyrelsen har godkendt, at vi sammenlægger Understøttelsesfonden og 100 års jubilæumslegatet med Soransk Samfunds legat for gammelsoranere og deres efterladte som det fortsættende legat, nu kaldet Gammelsoranerlegatet.
Sammenlægningen har virkning fra 1 januar 2017.
Dernæst skal vi oplyse, at vi har ansøgt Civilstyrelsen om at måtte overføre kapitalen fra Soranerbladets fond, ca. 100.000 kr. til Linds Legat, begrundet i, at begge legater i deres vedtægt rummer mulighed for at støtte Soranerbladet. Denne sag har nu løbet siden 2011, hvor vi 9 juni fik lov til at nedlægge Soranerbladets fond, og hvor vi i 2013 bad om at måtte overføre kapitalen til Linds Legat. Sagen er endnu ikke afgjort.
Legatmassen udgør ultimo 2016 målt som den bundne kapital ca. 19.200.000 kr., der fordeler sig som:
Gammelsoranerlegatet 900.000 kr.(Med overførsler fra de 2 små legater)
Aage Krarup Linds Legat 800.000 kr.
Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat 3.100.000 kr.
Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindelegat 14.400.000
Det bemærkes, at de 2 mindste legater fortsat ikke når op på den kapital på 1 mio. kr., som kræves hvis legaterne skal opnå de begunstigelser, der rent skatteteknisk gælder for almennyttige fonde.
Det vil glæde fondene, hvis de 2 små kunne betænkes, så de nåede op på målet.
De reviderede regnskaber er godkendt af legatbestyrelserne og fremlægges til interesserede under generalforsamlingen.
Der regnes med, at afkastet fra legaterne i 2016 kan blive omkring 650.000 kr. til udlodninger nu i 1 kvartal i 2017 og 400.000 kr. til henlæggelser til senere udlodninger.
Det skal bemærkes, at der i året har været samtale mellem Boligfonden og legatbestyrelserne om på hvilken måde Boligfonden kunne komme til at yde boligstøtte til studerende på udenlandsk studieophold. Der er tale om en beløbsramme på op til 200.000 kr.
Der er imod slutningen af 2016 udviklet et system for indsendelse af ansøgninger til legaterne, således at ansøgninger nu indsendes via Soransk Samfunds hjemmeside. Det nye system letter ansøgerne og sikrer, at de får alle nødvendige oplysninger med. Det letter også legatadministrationen, idet vi har alle nødvendige oplysninger samlede i et skema.
Vi har til behandling for uddeling af afkastet fra 2016 i alt 88 ansøgere, hvis ansøgninger tages under behandling med henblik på afgørelser i løbet af marts måned. Dertil skal lægges de 3 flidspræmier, der uddeles på Skolens Jubilardag til 3 elever, udpeget af skolen.
Flidspræmierne er på 4000 kr. stykket.
Med hensyn til legatstørrelserne har der over årene været en del mindre svingninger, idet vi har forholdt os til det antal ansøgere, der foreligger, holdt op imod de penge, vi kan disponere.
Som et eksempel på den ramme, som vi forsøger at ramme som maximum kan vises nedenstående eksempel.
Tabel 1 Vejledende beløb for tildeling af støtte til studierejser
Medlemmer
1 semester 18.000
2 semestre 36.000
Studieophold 2-4 mdr. 12.000
Summer schools eller tilsvarende kortere studieophold i udlandet 9.000
Legatportioner til studierejser til udlandet er skattefri for modtagerne.
Trangslegater ligger på 6-8000 kr. og er skattepligtige.
På legatbestyrelsernes vegne, Lars Herborg (S53)

Erhvervsnetværk

Soransk Samfund Erhvervsnetværk har nu eksisteret i 2 år og har til formål at facilitere et brugbart netværk for de erhvervsaktive medlemmer af Soransk Samfund gennem diverse arrangementer. Initiativtagere til netværket er advokat hos Nexus Advokater Jonas Gredal (S93), Strategic Buyer hos Coloplast Bjørn Fabricius (S04) og undertegnede Kristine Johansen (S05) advokatfuldmægtig og Compliance Specialist hos Medtronic.
Netværkets målsætning er at afholde 2-3 virksomhedsbesøg om året. Sidste år inviterede Google og Danske Bank inviterede os på besøg i Googles danske hovedkontor og Galleri Nils Stærk i København sætte rammen om et andet arrangement.
Sidste arrangement var et yderst velbesøgt og spændende besøg hos Mærsk på Espeladen, hvor Louise Münter (S94) berettede, hvordan en sproglig studerende fra Sorø Akademis kom til at sidde i et af landets største virksomheder som Chef for Media and Stakeholder Relations. Et særdeles interessant indblik i tankerne bag kommunikation i Mærsk dynastiet. Louise havde inviteret Mærsk Group’s egen Historiker, Henning Morgen, som også kunne give et spændende indblik i virksomheden fra et historisk perspektiv. Efter indlæggene bød Mærsk på sandwich og drikkevarer, og alle deltagere fik en bog om Mærsk med hjem.
Vores næste og kommende virksomhedsbesøg afholdes torsdag den 27. april, hvor Partner i revisionsvirksomheden Deloitte Jens Baes (S81) er vært. Han vil med sine mange års erfaring give os indblik i arbejdsgangene i DeloitteHuset i København. Der vil ved besøget også være et indlæg fra Deloittes Risk Advisory Cyber Operations afdeling (ja, sådan én har en moderne revisionsvirksomhed nu om dage), som vil sætte fokus på noget så relevant som cyber crime. Mere info om dette arrangement og tilmelding findes på samfundets hjemmeside.
Alt i alt, kan jeg berette at erhvervsnetværket så småt har fundet sin plads i Soranersamfundet – vi er blevet modtaget positivt og med stor interesse af samfundets medlemmer. Erhvervsnetværket har mange ideer på tegnebrættet, og vi ser derfor frem til kommende arrangementer, som forhåbentlig kan være med til at skabe et gammelsoraner erhvervsnetværk, som kan gavne og inspirere både nyuddannede og erfarne på arbejdsmarkedet.
Kristine Johansen (S05)

Kvindenetværk

Pga. sent planlægningsmøde blev der ikke noget forårsarrangement for Kvindenetværket i 2016.
Til gengæld fik vi en stor oplevelse, da vi den 12. juni besøgte Christiansborg Slot. Det er ikke nemt at reservere bord til femten personer i restaurant Tårnet, så vi måtte flytte arrangementet fra en lørdag til en søndag. Vi fik først rundvisning i De Kongelige Repræsentationslokaler og derefter i ruinerne under slottet. Navnlig det sidste sted var guiden af stor betydning, for det så umiddelbart temmelig ens ud alt sammen, men vi endte med at få rigtig meget ud af det. Derefter tog vi elevatoren op til restauranten, som har til huse i et utrolig flot rum med – tror jeg – 11 m til loftet. Efter en delikat frokost tog vi videre op til udsigten, der heller ikke fejlede noget.
Den 27. august besøgte otte medlemmer af Kvindenetværket Danmarks Borgcenter i Vordingborg. Vi så det flotte udstillingscenter, og gennem plancher og lejede iPad-guides fik vi utrolig meget at vide om borgbyggeri og livet på borgene, om krige og belejringer. Nogle gik derefter med på guidet tur rundt på området, mens andre selv gik på opdagelse, og så mødte vi til en sen frokost og snak. Efter kaffen udenfor skiltes vi sidst på eftermiddagen.
I begyndelsen af oktober mødtes vi i Tersløse hos Kirsten Wagner Andersen til det, der forhåbentlig kun blev det første af en række sammenkoster, hvor netværksmedlemmer fortæller om rejser og oplevelser i fremmede lande. Efter formiddagskaffen fortalte Lone van Deurs om en meget spændende rejse til Namibia, ledsaget af hendes egne, fuldstændig fantastiske billeder dernedefra. Efter frokost var det min tur til at fortælle om og vise billeder fra en rejse til Cuba i revolutionens fodspor – en rejse, der bliver bedre og bedre, jo mere jeg beskæftiger mig med den.
Dette års planlægningsmøde holdt vi hos mig i Sorø den 28. januar. Det program, vi lagde for 2017, kan ses på Soransk Samfunds hjemmeside. Om aftenen gik flere til lysfesten Kyndelmisse i Sorø, som igen i år var helt utrolig smuk. [Hvis nogen af jer endnu ikke har deltaget i denne årlige begivenhed, så må I virkelig gøre det].
Vi skulle hurtigt i gang i år, så allerede den 12. marts var der besøg i Ringsted med rundvisning og foredrag om valdemarerne i Sankt Bendts Kirke og derefter frokost og besøg på Ringsted Museum.
Vi har været glade for Samfundets tilskud til betaling af entreer, rundvisninger og leje af iPad-guides. Tak for det!
På postlisten har vi ca. 70 kvindelige soranere – af dem er omkring 30 rigtig aktive og deltager, så ofte de overhovedet kan. Vi har haft fin tilslutning i det forløbne år.
Bodil Wille Boisen (S66)

Sport ( Batøk/golf/cricket)

Batøk
Vi var i alt 25 spillere ved Batøk-kampen mod herlovianerne i Charlottenlund Slotspark. 8 fra Herlufsholm og 17 fra Sorø, heraf 9 fra Soranernes Hus (SH). De havde øvet sig en enkelt gang sammen med oldermamden i Frederiksberg Have, hvor vi forsøgsvis har fået lov til at træne 1 gang årligt. -SH havde også i år sørget for sandwich og vin, som blev intaget på tæpper i det gode vejr. I år lykkedes det for første gang en enkelt fra SH, nemlig Villads, at komme i finalen. Vores formand, Christian Eugen-Olsen indprentede os inden kampen: "kun en sejr tæller". Den muskuløse herlovianer, Rolf, på 35 år havde vundet de sidste 3 år. Men herlovianerne kæmper som et hold. Soranerne er individualister, som går efter den nemmeste kæp.
Oldermanden var den, der først kom op på 2 point, så alle herlovianerne gik kun efter hans kæp. De tegnede et stort mærke på den, så ingen kunne tage fejl. Men så flækkede den. Han fandt i stedet en, som desværre var for kort, så han missede i de næste 2 omgange, så Rolf vandt de næste 2 runder. Så stod det 2-2. Villads overrækker derfor generøst sin kæp til oldermanden. 5. runde vindes af Chr Eifer, i øvrigt den mest vindende siden Ejvind Boserup (R 1927). 6. runde: først ryger Villads ud med et vildskud med den korte, derefter Peter Siemssen, så Laffe, Turbo-Tom og Bjerglund. Der er nu 3 tilbage. Kræfterne aftager. Pludselig begynder beboerne på SH at heppe på deres oldermand. Han fælder Rolf. Derefter fortsætter en lang udmarvende kamp mellem de to gamle, redaktøren og oldermanden. Det føles endeløst. Pludselig får Christian sat sin kæp lidt skævt. Heppekoret fra SH sætter i igen. Nu eller aldrig. Oldermanden hakker i for fuld hammer. "Kun sejren tæller"! Vandrepokalen er kommet tilbage. Men tiden er gået, så kampen afsluttes uden en nr 2 og 3.
Mogens Skovgaard (S65)

Fynsafdelingen 2016

Fynsafdelingen har i 2016 afholdt 3 arrangementer:
Søndag den 29. maj holdt vi batøk og generalforsamling.
Det var sommer, græsset var herligt og bordet som altid smukt dækket hos Hans Gravergaard på den fædrene gård i Veflinge.
Flemming Borch Jensen generobrede pavetitlen, og det var pavetittel nr. 50 fortalte han. Philip Kiesow blev nr. 2 og Henning Bastrup nr. 3.
Ved generalforsamlingen blev afgående formand Peter Teusch, som desværre ikke kunne være til stede, hyldet. I stedet blev tidligere "fungerende formand" Erik Nielsen valgt som formand, Mads Nielsen som sekretær og kasserer, Dorrit Søndergaard som referent. Festkomité: Dorrit og Mads, gammelsoranersensommerfrokostkaptajn: Allan Andreasen.
Fynsafdelingen har i regnskabsåret 31/5 2015 til 29/5 - 2016 haft udgifter på 2.882,45 kr..
Gammelsoranersensommerfrokosten foregik på Langeland den torsdag den 25. august.
De fleste af os mødtes på Naturfredningsforeningens herregård "Skovsgård", hvor Christian Faber-Rod kompetent viste rundt, og hvor især tyendemuseet i kælderen er bemærkelsesværdigt.
Herefter fik vi en drink i solplettet skygge i Allan og Marianne Andreasens store gamle have, og endelig indtog vi gammelsoranersensommerfrokosten hos Christian og Solveig Faber-Rod under skyggefulde trækroner og blå himmel.
Julefrokost torsdag den 1. december på restaurant Skovbakken. - Forsøgsvis om eftermiddagen , - og det gik da også fint.
Mads Nielsen (S58)

Jysk beretning

Guidet omvisning på Det nye Moesgaard Museum
Lørdag den 16. april kl. 10.00 var de jyske soranere inviteret til en guidet omvisning på Moesgaard Museum. Alle tilmeldte mødte frem på pletten, hvor vi efter en kort soransk velkomst blev mødt af vores kvindelige guide. Hun ville lige vide, hvad vi var for en flok, og hvad hun måtte kalde os, når der var behov for samling af tropperne. Hun kunne jo bare kalde os for Gammel Soranere. Her viste det sig så, et den unge antropologi-studerende guide selv var student fra Sorø og ”Gammel” Soraner. Vi fik et godt grin og en VIP omvisning på Det nye Moesgaard Museum. Det moderne museum tager sine besøgende rundt på en fantastisk interaktiv facon, hvor man befinder sig dybt inde i selve udstillingen og derved bliver en del af denne. Efter omvisningen var der tid til en pause med den medbragte frokostkurv. De øvrige udstillinger blev gennemgået på egen hånd, inden foreningen var vært ved en kop eftermiddags kaffe og et stykke kage. Her kunne hele flokken af Gammel Soranere reflektere over dagens indtryk.
Batøk:
Kristi Himmelfart den 5. maj stod i Batøkkens tegn. Turen gik igen i år til Christian og Lene W. Egemose på Tyrsting gl. Skole ved Brædstrup. I år havde vi igen et fint fremmøde med en god blanding af voksne og børn. Fra det fynske havde vi som tidligere år deltagelse af Flemming Borch Jensen (S47). Der var som altid højt humør og en afslappet stemning. Hurtigt gik snakken, om gamle dage og tidligere års Batøk.
Traditionerne blev holdt i hævd, og sammenkomsten startede med Lenes hjemmelavede boller med spegepølse ved bålpladsen i haven, i det fine og lune majvejr. Vejret var så flot, at det hurtigt blev vedtaget at flytte frokosten fra skolestuen og ud i det fri på den solbeskinnede terrasse. Her blev børn og voksne så bænkede. Under frokosten var der lejlighed til at smage og beundre gyldne hjemmelavede snapse – dels medbragt af Flemming fra det fynske, og dels fra formandens egen beholdning af lokalproduceret valnøddesnaps.
Under frokosten holdt vi Jysk generalforsamling, hvor formandens beretning og regnskabet blev fremlagt og godkendt. Den fremmødte forsamling genvalgte Christian W. Egemose(S85) (formand) og Anders Munk Rediin (S85) (kasserer & sekretær), samt Søren Grønbech(R59). Bestyrelsen vil også i det kommende år arbejde på, at få flere yngre soranere til at deltage aktivt i soranske aktiviteter i det jyske. Hertil modtager bestyrelsen gerne inspiration.
Efter frokosten, hvor alle var mætte og tilfredse, blev der stor og livlig aktivitet ved huggepladsen, hvor de til lejligheden skovede Batøk kæppe blev tilspidset og gjort kampklare, inden dysten i haven under rødbøgen. Dysten bølgede frem og tilbage, og endte igen med at gæsten fra det fynske, Flemming Borch Jensen (S47), igen løb af med titlen som Pave, stærkt forfulgt af Christian W. Egemose(S85), og med Anders M. Rediin(S85) på en tredje plads. Efter veloverstået dyst var der igen samling på terrassen, hvor Lene og Belindas dejlige hjemmelavede kager blev indtaget, og de velfortjente præmier blev overrakt.
De fremmødte var enige om, at man måtte genses til Batøk i 2017.
Himmelbjerget, Hjejlen efterår 2016
Der var planlagt og annonceret en efterårstur med Hjejlen til Himmelbjerget fra Silkeborg. Denne tur måtte desværre aflyses på grund af meget sparsomme tilmeldinger.
Christian W. Egemose (S85)

Udskriv

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.