• Legater
  • Årsberetning
  • Legatadministrationens beretning om Soransk Samfunds legater i 2017

Legatadministrationens beretning om Soransk Samfunds legater i 2017

Soransk Samfunds legater omfatter ved begyndelsen af 2017 nu fire legater, hvorfra der af provenuet fra 2016 blev foretaget nedenstående uddelinger i 2017. Yderste søjle viser den registrerede kapital ved årsregnskaberne for 2017. Årsregnskaberne offentliggøres på Soransk Samfunds hjemmeside.

Legat  Uddelt  Kapital 
 Digteren Aage Krarup Linds legat, til 5 personer  65.000 kr. 816.773 kr. 
 Ejlersens mindelegat, til 65 personer, inkl. tre flidspræmier 692.000 kr.  15.255.720 kr. 
 Scherfig-Jensens Mindelegat, til 16 personer 378.000 kr.  3.291.972 kr. 
 Gammelsoranerlegatet (fortsættende legat) 0 kr.  934.800 kr. 
Uddelt i 2017 fra legaterne 1.135.000 kr. 20.299.265 kr.

Af årsresultatet fra 2016 blev det besluttet, der skulle foretages skattemæssige hensættelser af 2.081.950 kr. til senere uddeling. 

Legaters og fondes samlede kapital udgør nu ultimo 2017 i runde tal godt 20.000.000 kr. bestemt ved kursværdien mm.

Det skal bemærkes, at der fra Boligfonden blev tilført 200.000 kr. til Scherfig-Jensens Mindelegat som støtte til boligudgifterne i forbindelse med udenlandske studieophold.

Der blev anvendt den overordnede retningslinje for legaterne, at studieophold i udlandet af 1 semesters varighed blev støttet med op til 21.000 kr., mens trangsstøtten blev fastsat til i hovedsagen 10.000 kr.

Det lykkedes desuden at få Civilstyrelsens godkendelse af sammenlægningen af Soranerbladets Fond med Linds legat med sidstnævnte som fortsættende fond. Dette får dog først betydning for regnskabet i 2018.

Med hensyn til kapitalstørrelsen af de 2 mindste legater kan det siges, at uanset sammenlægningerne af Understøttelsesfonden, 100 års jubilæumslegatet med Gammelsoranerlegatet, med sidstnævnte som fortsættende fond, ligger kapitalen fortsat lige under den ønskede million kr., mens Linds legat ligger klart under grænsen. 

Skat anbefaler en vis sikkerhed for, at kapitalen over et par år kan fastholde sin værdi over 1 million, også når markedet svinger.

Så legatbestyrelserne skal her efterlyse donorer, som vil være med til at styrke de 2 ”små” legater. 

Når vi dette mål vil det betyde, at vi blandt andet vil være i stand til at henlægge overskud for det enkelte år til senere uddeling, f. eks. når markedet viger. Henlæggelserne må anses for at være en gældsforpligtelse med det vilkår, at der skal være sket uddeling inden 5 år. 

Som følge af kampagnen mod hvidvask af penge, har det været et krav fra Erhvervsstyrelsen, at legaterne skulle indberette, hvem der er de reelle ejere af fondene. I vort tilfælde er de reelle ejere bestyrelsesmedlemmerne, hvilket er meldt ud.

Dernæst skal fondene af samme årsag, registreres i et særligt register, hvis der handles værdipapirer. Det drejer sig om Legal Entity Identifier (LEI), hvor man tildeles en særlig kode, der skal anvendes i forbindelse med værdipapirhandler. Registreringen koster omkring 1000 kr. om året for hver fond.

Om årsresultaterne for legater og fonde for 2017 kan man udtale, at afkastet også i 2017 har været fremragende.

De reviderede og af bestyrelserne underskrevne årsregnskaber er fremlagt på Soransk Samfunds generalforsamling, men er tillige lagt på hjemmesiden.

Det skal nævnes, at kapitalen i fondene er lagt i investeringsforeninger med undtagelse af Jette Kramme Ejlersen og Finn Ejlersens Mindefond, hvor Nordea Private Banking er vor rådgiver for så vidt investering i aktier, aktielignende papirer og obligationer. Der er her tale om en vellykket forvaltning, idet aktieporteføljen kan notere et afkast på godt 22 %, mens obligationsporteføljen kan noteres for et afkast på knapt 4%.

Det skal endvidere nævnes, at vi i 2017 med stærk støtte fra Henrik Levinsen, har fået udviklet en digital platform for legatansøgninger, der letter arbejdet med dels at indsende ansøgninger, dels at behandle legatansøgningerne.

Legatadministrationen ved Rikke Barnholdt Hansen, Erik Nordahl Svendsen og Lars Herborg

Tags: legat

Udskriv Email

Copyright © 2019 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.