• Fra Sorø
  • Akademihaven – de små detaljer, som gør forskellen
Store Plads stien danner akse til Hovedbygningens indgang fra Fratergaarden

Akademihaven – de små detaljer, som gør forskellen

At vedligeholde og udvikle et historisk parkanlæg som Akademihaven og kirkegården ved Klosterkirken er ikke kun et stort arbejde men også et stort ansvar. Akademigartner Anders Grube har indført Karsten Vagn Hansen (S86) i nogle af haveanlæggets seneste ændringer – og hvilke overvejelser og principper, der ligger bag udviklingen.

 

På en solbeskinnet forårsdag i april mødtes jeg med Anders Grube, som har været ansat på Stiftelsen i 22 år – i et af Vængets pompøse lokaler, der er domicil for Stiftelsen Sorø Akademi. Stiftelsen har ansvaret for drift og udvikling af Akademihaven samt de to kirkegårde tilknyttet Klosterkirken. Anlæggene passes i dag af 4 personer i sammenligning med 16 for blot 35 år siden. Som haveentusiast og stort set daglig bruger af Akademihaven var jeg nysgerrig for at høre lidt mere om eventuelle planer med det omkring 15 hektar store parkanlæg.

Ifølge Anders Grube har Stiftelsen i en årrække været i gang med at gennemføre de ændringer, som den svenske landskabsarkitekt Sven-Ingvar Andersson anbefalede helt tilbage i 90’erne. Landsskabsarkitekten betragtede haven, bygninger og søen som én helhed. Han lod Store Plads udgøre centrum for bygninger og park. Ud fra det punkt er det planen, at Akademihaven skal indeholde kiler/bælter, som tillader ”kig” fra bygninger til sø og naturligvis omvendt fra sø til bygninger (jævnfør grafisk illustration).

De seneste år er dele af den lave buskbeplantning fjernet, og bundbeplantning i udvalgte trægrupper er blevet renset op. Indgrebet har givet dele af Akademihaven et mere transparent udtryk og giver nu på udvalgte områder et mere frit udsyn på tværs af anlægget. En sideeffekt er, at haveanlægget fremstår mindre kratagtigt.

For nylig er de små haver foran Molbechs Hus og Ingemanns Hus blevet omlagt. Havernes tidligere buskbeplantning er blevet erstattet af hækplanter, som med tiden kommer til at danne et tæt og lavt felt af bøgepur foran hvert hus. Grønt udtryk om sommeren og gyldent udtryk om vinteren. De to huse, som for øvrigt er ens i arkitektur og størrelse, har nu også fået ens haver. Begge huse har desuden gennemgået større renoveringer inden for de seneste år.
Jeg var i den privilegerede situation, at Anders Grube inviterede på en rundtur i Akademihaven i det dejlige vejr og gav mig indblik i detaljer, som ikke tidligere havde fanget min opmærksomhed. Jeg vil afslutningsvis fremhæve to områder, som efter omlægninger indgår endnu bedre med områdets park og bygninger.

Først skal nævnes Store Plads, som de fleste af os bedst husker, som et mudret og vådt område om vinteren og et tørt, knoldet og goldt område om sommeren. Store Plads er i dag afgrænset af en cirkelrund krans af granitsten, som synes at have flere funktioner. Dels giver det selve pladsen karakter og definerer rummet. Dels bliver granitstenene brugt til bænke og hindrer dagligdags bilparkering på pladsen. Ved større arrangementer åbnes kransen, og arealet omdannes til midlertidig parkeringsplads. Store Plads er i dag et velplejet græsareal kun brudt af snorlige stier, som blot gør det bevidst stramme udtryk endnu mere karakterfyldt. Som en mindre men vigtig detalje danner én af stierne i øvrigt en lige akse og dermed et ubrudt kig fra den del af Store Plads, der går fra indgangen til Gymnastiksalen og helt ned til Hovedbygningens bagindgang i Fratergården (jævnfør foto). Med denne linjeføring af stien er den optiske og synsmæssige afstand mellem det ”moderne” Skjalm Hvide Alumnat og Klosterkirken forsøgt udvidet og Hovedbygningen er ”trukket” frem. Bemærk denne detalje næste gang I besøger Sorø Akademi.

Sidst skal fremhæves den vellykkede omlægning af parkeringsarealet på gårdsiden af Ingemanns Hus. Det er granitsten, som er blevet pladsens gennemgående materiale. Stenene markerer parkeringsbåse, danner kanter og stier. Pladsen er forvandlet fra en hullet og kedelig plads til et parkeringsområde, hvor de håndværksmæssige kvaliteter fra selve brolægningen og linjeføringen er blevet de bærende elementer. Det får pladsen til at fremstå som gammel på den gode måde, selv om den er omlagt i 2015. Beplantningen er derimod holdt på et minimalt niveau. Det skal sikre et kig fra stien langs søen til Klosterkirken, hvor alléen langs Ingemans Hus netop er blevet tyndet ved at fjerne hvert andet træ. Stiftelsen ser frem til, på et tidspunkt, også at omlægge pladsen foran Molbechs Hus.

Til Gammelsoranerne kan det varmt anbefales at genbesøge både Akademihaven og kirkegården ved Klosterkirken – og genopleve minder fra tiden på skolen. Men også ved selvsyn at iagttage Stiftelsens nænsomme og respektfulde udvikling af parkanlægget, som binder fortid og fremtid sammen.

Karsten Vagn Hansen (S86)

ozio_gallery_nano

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.